logo
  • หน้าหลัก
  • Bloom your own way
  • Illuminage Insight
  • Login

แบบทดสอบ

ที่จะช่วยให้คุณได้รู้จัก

ตัวเอง และผู้อื่น

hero
union

สิ่งที่เราให้คุณ

icon
ใช้ชีวิตอย่างเข้าใจ
รู้จักตัวเองให้มากขึ้นผ่านแบบทดสอบบุคลิกภาพ เข้าใจความคิด พฤติกรรม อารมณ์ การตัดสินใจของคนแต่ละประเภท และนำไปปรับใช้ในการเข้าใจผู้อื่น เพื่อให้คุณสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขมากขึ้น
icon
ค้นพบตัวตนที่ใช่
ค้นหาจุดแข็งและจุดอ่อนเพื่อให้เห็นถึงระดับความสามารถที่แท้จริงของตนเอง แบบทดสอบความถนัดจะช่วยให้คุณไม่หลงทางและค้นพบทางที่ใช่กับสายอาชีพที่เหมาะสมกับคุณ
icon
ได้เป็นตัวเองที่ดีขึ้น
ออกแบบแนวทางการพัฒนาตัวเองจากการทำแบบทดสอบ วิเคราะห์ผลลัพธ์ที่บ่งบอกความเป็นตัวคุณ เสริมจุดแข็ง พัฒนาจุดอ่อนเพื่อเปิดโอกาสใหม่ๆ ให้กับตัวคุณ
dashed

แบบทดสอบของเรา

work-woman

ความถนัด

แบบทดสอบที่จะทำให้เราได้ทราบถึงความถนัดและระดับของตัวเรา เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ทำแบบทดสอบรายอื่น

บุคลิกภาพ

แบบทดสอบที่จะทำให้ได้รู้จักลักษณะนิสัย จุดแข็ง จุดอ่อน และสไตล์การทำงานของคุณ รวมถึงข้อเสนอแนะในการพัฒนาตัวเองเพื่อเป็นคุณ ในเวอร์ชั่นที่ดีกว่า
listen-woman

ลองทำแบบทดสอบได้ทันที

yeah-man
footer-bg
footer-logo
Copyright © 2023
HR IMPACT